Leeuwarder Energie Agenda

Afgelopen januari verscheen de nieuwe gemeentelijke Leeuwarder Energieagenda 2021-2024. Deze maand, februari, wordt deze energieagenda van de gemeente besproken en mogelijk vastgesteld door de gemeenteraad. In de energieagenda wordt beschreven hoe de gemeente een duurzame energievoorziening wil vormgeven. Dat wordt concreet gemaakt in wijkuitvoeringsplannen die voor het einde van dit jaar 2021 gereed moeten zijn. Voor iedere wijk een plan, dus ook voor de Oranjewijk en Tulpenburg.

De Oranjewijk – en daar hoort Tulpenburg bij – wordt meermalen genoemd in de Leeuwarder Energieagenda. We worden genoemd bij ‘de koplopers van nu’ en worden gezien als voorbeeld van de energietransitie ‘van onderop’.

NEO schreef een reactie aan de gemeenteraad, want veel is nog onduidelijk. Een korte opsomming: Er zijn wel 26 verschillende subsidieregelingen met allerlei verschillende voorwaarden, lastig en moeilijk voor ons allemaal. ‘Den Haag’ is niet erg duidelijk over voldoende financiële steun aan gemeenten, hoe kan de gemeente energie-plannen dan ooit betalen? Hebben Oranjewijk-bewoners alleen maar inspraak achteraf bij al vastgestelde gemeentelijke plannen of hebben ze ook nog iets te zeggen over hun eigen duurzame toekomst voordat er kant-en-klare plannen liggen? Daarom schreef NEO deze reactie:

Gachte leden van de gemeenteraad, 

De behandeling van de Leeuwarder Energie Agenda (LEA) geeft Energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk/Tulpenburg (NEO) aanleiding om onderstaande opmerkingen te maken.

Prima dat de gemeente de belangrijkste speler wordt voor de uitvoering van het landelijke klimaatbeleid. Prima dat Leeuwarden die taak consciëntieus op zich neemt: het voorliggende LEA getuigt daarvan. Energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk/Tulpenburg wil daar samen met de gemeente graag invulling aangeven.  Bepalend voor de slagingskans is het krijgen van draagvlak onder de bewoners voor de te nemen maatregelen. Geconstateerd kan worden dat de gemeente daar in financiële en instrumentele zin door het rijk in volstrekt onvoldoende mate worden gefaciliteerd. Dit richt zich niet alleen op de onderbezetting van de gemeentelijke organisatie, maar zeker ook om de benodigde investeringsmiddelen om de energietransitie (voor de burger kostenneutraal) uit te voeren. Als de gemeenten niet de daarvoor benodigde middelen/ instrumenten van het rijk krijgen, dan zal de energietransitie niet kunnen plaatsvinden en is bereiken van draagvlak onder de bevolking illusoir. Kortom gemeente, pak deze handschoen op als het zeker is dat het rijk het de gemeenten mogelijk maakt om dit te realiseren. Niet opnieuw een decentralisatie als in de zorg, waarbij het geld niet/ onvoldoende wordt bijgeleverd. 

Binnen NEO wordt ervaren dat de gemeentelijke Gereedschapskist nog redelijk beperkt is, alsook dat deze, voorzover is uitgewerkt binnen de ISDE c.a., erg complex in elkaar steekt.  Daarbij is het de vraag is of deze regeling (6 typen leningen, 26 afzonderlijke subsidieregels), nog afgezien van de daarmee gemoeide ambtelijke uitvoeringskosten! (accountantsverklaring nodig?), voldoende overtuigend zal zijn voor 80% van de individuele bewoners om tot uitvoering van de noodzakelijke isolatieplannen te komen.

NEO beveelt u aan een concreet en praktisch plan te maken voor zorgvuldige interactieve communicatie met bewoners, in het eerste stadium van beleidsvoorbereiding en met duidelijk omschreven ruimte voor bewonersinitiatieven op basis van gelijkwaardigheid met overheidsinitiatieven.

NEO bepleit eenduidigheid in subsidieregelingen met klantvriendelijke, praktische en eenvoudige subsidievoorwaarden op basis van vertrouwen. Dat kan bijvoorbeeld door de ontvanger van de subsidie een document mee te laten ondertekenen waarin de belofte wordt gedaan om subsidie te besteden aan het gestelde doel en waarin ook de sanctie (terugbetalen bij wanprestatie) samen met de gemeente is vastgelegd.


NEO constateert dat de huidige ambtelijke ondersteuning in omvang volstrekt onvoldoende is om samen met inwoners plannen voor een duurzame hoofdstad concreet te maken en uit te voeren.

We zijn benieuwd wat de gemeenteraad te zeggen heeft op onze opmerkingen. Volg de media!

De gemeenteraad behandelde de Leeuwarder Energie Agenda op 3 februari (Open Podium) en straks op 10 februari (debat) en op 17 februari (raadsvergadering).

Info: https://www.gemeenteraadleeuwarden.nl/nl/nieuws/open-podium-leeuwarder-energie-agenda